خیزید و خز آرید که هنگام

خزانست

باد خنک از جانب خوارزم

وزانست

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ

رزانست

گویی به مثل پیرهن

رنگرزانست