با یک گل

بهار نمی شود

یک برگ خشک اما

تمام پاییز است