فصلی تازه در راه است

 دست در دست هم  

یک برگ سرخ  

ورق می خورد