دارد پاییز می رسد

انار نیستم

که برسم به دست‌های تو

برگم

پُر از اضطراب افتادن