بگذر تابستان

بگذر حال من با تو خوب نمی شود

پاییز

حال مرا خوب می شناسد