تخیل مهتر از دانش است. علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر میگیرد. انیشتن

سعی نکن انسان موفق باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی. انیشتن

سخت ترین کار در دنیا درک [فلسفه]مالیات بر درآمد است. انیشتن

سه قدرت بر جهان حکومت میکند: 1-ترس 2-حرص 3-حماقت. انیشتن

علم زیباست وقتی هزینه گذران زندگی از آن تامین نشود. انیشتن

مسائلی که به دلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می آیند نمیتوانند با همان سطح تفکر حل گردند. انیشتن

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم. البته این یک پدیده نسبی است. انیشتن

مهم آن است که هرگز از پرسش باز نایستیم. انیشتن

هیچ کاری بر انسان سخت تر از فکر کردن نیست. انیشتن

دین بدون علم کور است و علم بدون دین لنگ است. انیشتن

به آینده نمی اندیشم چون بزودی فرا خواهد رسید. انیشتن

خدا، شیر یا خط نمیکند. انیشتن

خداوند زیرک است اما بدخواه نیست. انیشتن

anishtan.jpg