حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو

دیوانه شو

 و اندر دل آتش درآ پروانه شو

پروانه شو

  هم خویش را بیگانه کن هم خانه را

ویرانه کن

 وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو

هم خانه شو

  رو سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو

از کینه‌ها

 وآنگه شراب عشق را پیمانه شو

پیمانه شو

  باید که جمله جان شوی تا لایق

جانان شوی

  گر سوی مستان می‌روی مستانه شو

مستانه شو

چون جان تو شد در هوا زافسانه

شیرین ما

 فانی شو و چون عاشقان افسانه شو

افسانه شو