واژه ها را باید شست

واژه باید خود باد

واژه باید خود باران باشد

چترها را باید بست زیر باران باید رفت

فکر را خاطره را زیر باران باید برد

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت 

دوست را زیر باران باید دید 

عشق را زیر باران باید جست 

زیر باران باید بازی کرد

 چیز نوشت حرف زد

نیلوفر کاشت