هوای پاییز

زوزه ی کلاغان وحشی

در مسیر باد

به گمانم خبرهای خوشی

در راه است

هوا بوی سیب می دهد