هر ثانیه می‌ گذرد

چیزی از تو را با خود می‌ برد

زمان غارتگر غریبی است

همه چیز را بی اجازه می‌ برد

و تنها یک چیز را

همیشه فراموش می‌ کند

حس دوست داشتن تو را