دیدار تو گر صبح ابد هم

بدهد دست

من سرخوشم از لذت این

چشم به راهی