چقدر خوب است که همیشه در زندگی تان

کسی را داشته باشید که حتی

در نبودنش هم باعث

لبخندتان شود