بخند...

در امتداد خنده های تو

غزلی متولد می شود...