تنهایی اشک شد و

روی گونه های سرد دلتنگی ام نشست

گاهی کسی می رود ولی

ردّ پایش

در سرتاسر خواب های زندگی ات هست ...