تا شدم بی خبر از خویش

خبرها دارم

بی خبر شو که خبرهاست

در این بی خبری

تا شدم بی‌ اثر از ناله

اثرها دیدم

بی اثر شو که اثرهاست

در این بی اثری