واژه هایی که از تو می گویند

عطر غریب ارکیده دارند

این روزها

اگر چه کوتاه شدند شعرهایم

امّا

نقطه چین ادامه داری ست

فریاد بلند سکوتی خیس

در حنجره خسته دردهایم ...