مهم نیست خانه ات کجا باشد

برای یافتنت کافی‌ست

چشم‌هایم را ببندم