بـرقص

گویا هـرگـز کسی تـو را نمی بـینـد

عـاشق شو

گویا هرگز کسی دلت را نشکسته است و

زنـدگی کـن

گویا بهشت همین اینجاست