می گویند دنیا متعلق به کسانی است که

زود از خواب بیدار می شوند

اما دروغ است

دنیا متعلق به کسانی است که

از بیدار شدن شان خشنودند