در دل من چیزی است

مثل یک بیشه نور

مثل خواب دم صبح 

و چنان بی تابم که دلم می خواهد

بدوم تا ته دشت

بروم تا سر کوه

دورها آوایی است که مرا می خواند