درخواب های من

دختری با موهای بلند سیاه

چشم های سیاه

با مداد سیاه شکسته ای

روی پلک هایش

برای تومی نویسد

شعری را که تنهایی ست

دختری که شبیه من است 

 و 

پیراهن آبی اش پر از

بوته های نارنجی دلتنگی ست …