به کسی ندارم الفت

       ز جهانیان مگر تو

اگرم تو هم برانی  

        سر بی کسی سلامت