اوّلین بلیط 

به دورترین شهر لطفا".... 

برای کسی که باد 

تمام کاغذهایش را برده است

چه فرقی می کند 

به کجا برود