ما درهیچ حال

 قلب هایمان خالی از غم نخواهد شد

چرا که غم 

ودیعه یی ست طبیعی که ما را پاک نگه می دارد

انسان های بی اندوه 

به معنای متعالی کلمه 

هرگز انسان نبوده اند و نخواهند بود

از این صافی انسان ساز نترس