ماه از پنجره دور می شد

مثل قویی سفید بر آب های سیاه

مسافر با ترس چمدانش را می بست

می ترسید کسی بدرقه اش نکند