زندگی کتابی است پر ماجرا

هیچ گاه

آن را به خاطر یک ورقش 

دور نینداز