ای خزان های خزنده درعروق سبز باغ

 کین چنین سرسبزی ما پایکوبان شماست 

از تبار دیگریم و از بهار دیگریم

      می شویم آغاز از آنجایی

        که پایان شماست