عمر بر اومید فردا می ‌رود

         غافلانه سوی غوغا می ‌رود

  روزگار خویش را امروز دان

          بنگرش تا در چه سودا می ‌رود