در من کوچه ایست

که با تو در آن نگشته ام

سفری ست

که با تو

هنوز نرفته ام

روزها و شب هایی ست

که با تو به سر نکرده ام

و عاشقانه هایی ست

که با تو

هنوز

نگفته ام