کلید را زیر همان گلدان 

همیشگی گذاشتم

گفتم خیالت اگر آمد پشت

در نماند