شاید اینجا هم

گوشه ای از بهشت گریخته ی ما بوده
ایوان و پنج دری
همراه با حریر صدای یک زن
کنار آواز شمعدانی