دل همین است دیگر 

می نشیند برای خودش رؤیا میبافد 

آرزوهای بی جا می کند 

میدانی 

باز هم آسمان و ریسمان بافته ام