گفتم که دلم هست به پیش تو گرو
                      دل بازده، آغاز مکن قصه نو
افشاند هزار دل ز هر حلقه زلف
                          گفتا که دلت بجوی و بردار و برو