برای بردن ایمان من

لبخند هم کافی ست

همین یک شعله

آتش میزند انبار کاهم را