ایکاش سنجاقک را تاب ماندن بود

بر دامن برگی

غنوده در بستر شعر و غزل

سر به بالین شبنمی

صبحگاه

ناگزیر از سقوط

در هراس معاش

شرمسار ازآفتاب

پنهان از ابر

ایکاش عشق را

استقامتی

به معصومیت یک کودک بود

ایکاش...