تو نه مهتاب و نه خورشیدی و نه دریایی

تو همان ناب ترین جاذبه دنیایی

تو پر از حرمت بارانی و چشمت خیس است

حتم دارم که تو از پیش خدا می آیی

مثل اشعار اهورایی باران پاکی

و به اندازه لبخند خدا زیبایی

خواستم وصف تو گویم همه در یک رؤیا

چه بگویم که تو زیبا تر از آن رؤیایی