کجای دنیا

از شانه های تو امن تر است

کاش

گنجشکی بودم

تا آشیانه ام را بر آن می ساختم