و تو نمی دانی

وقتی هجوم دلتنگی

سایه می افکند بر شب

نبض این ثانیه ها

چقدر کند می زند