با تو شاید ...

زندگی را از نو آغاز کنم

با تو شاید ...

هوس پرواز کنم

با توشاید ...

عشق من گرما گرفت

با توشاید ...

شعر من معنا گرفت

با تو شاید ...

قصه ها افسانه شد

با تو شاید ...

آرزوهای دلم پروانه شد

با تو شاید ...

این نگاه من دگر ابری نشد

با تو شاید ... نه حتماً!

این بهارم جاودانه می شود

با تو شاید .. .نه حتماً!

این جهانم رنگی می شود

با تو شاید ... نه حتماً