درد یعنی

حرفی از نام  تو در این شعر نیست

من غلط کردم نگفتم

دین و ایمانم تویی