دلتنگی هم گاه

اندازه ی یک حبّه قند است

حتی شبیه حبّه قندهای رنگارنگ 

که گول مان بزند