پرنده کوچک من

پرواز زندگی توست

بالهایت را انکار نکن