اگرت تردید غالب شد

ز مرشد دل

رهنمایی طلب

اگر حست را

غریبی قریب شد

بمان

آشنایی طلب

مگرت

غریبی قریب شد