وقتی شراب‌ها را بردند

زیر هاشور

نفرین تـاک‌ها را می‌شد شنید

از دور

کاری نمی‌شود کرد اندیشه

مست باشد

می‌روید از دهان ها انگور

پشت انگور