خبرگزاری ادبی وکیل الشعرا (وقایع ادبیه)

با افتخار اعلام می کنیم که خبرگزاری ادبی وکیل الشعرا (وقایع ادبیه) از امروز شروع به کار می کند

رسالت این خبرگزاری انتشار اخبار و وقایع مرتبط به حوزه ی ادبیات و کتاب بدون هیچ جهت گیری سیاسی یا 

غرض ورزی شخصی و تنها برای مطلع کردن اهل فرهنگ از رویداد های ادبی و رخداد های پیرامون کتاب است

اولویت اخبار این خبرگزاری منعکس کردن فعالیت های ادبی و فرهنگی اعضای کارگروه ادبی کاوش می باشد

تا از این فعالان دلسوز عرصه ی فرهنگ و هنر با پوشش خبری اقداماتشان حمایت شود. 

akseftetahie.jpg