یک لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست

          یکدم وصال آن مه خوبانم آرزوست

  در خلوتی چنان که کسی نگنجد در آن 

       یکبار خلوت خوش جانانم آرزوست