بگو دوستم‌ می‌ داری‌ تا زیباتر شوم

بگو دوستم‌ می‌ داری‌ تا انگشتانم مطلا شوند

و ماه‌ از پیشانی‌ام بتابد 

بگو دوستم‌ می‌ داری‌ تا زیر و رو شوم

تبدیل‌ شوم به‌ خوشه‌ای‌ گندم‌ یا یکی‌ نخل

بگو! دل دل نکن که دل

دل دل را نمی پذیرد 

بگو دوستم‌ می‌ داری‌ تا به‌ قدیسی‌ بدل شوم

بگو دوستم‌ داری‌ تا از کتاب شعرم‌ کتاب مقدس بسازی‌

تقویم‌ را واژگون‌ می‌ کنم‌ اگر تو بخواهی‌

فصل‌ها را جا به‌ جا می‌ کنم‌

امپراتوری زنان‌ را بر پا می‌ دارم‌ اگر تو بخواهی‌ 

بگو دوستم‌ می‌ داری‌ تا شعرهایم‌ بجوشند

و، واژگانم‌ الهی‌ شوند

عاشقم‌ باش‌ تا با اسب‌ به‌ فتح‌ خورشید بروم‌

دل دل نکن‌

این‌ تنها فرصت من‌ است‌ تا بیاموزم‌

و بیافرینم‌!