دانی که نو بهار جوانی

چسان گذشت

زود آنچنان گذشت که تیر از

کمان گذشت

نیمی به راه عشق و جوانی

تمام شد

نیم دگر به غفلت و خواب

گران شد