وجودم از تمنای تو سرشار است 

 زمان در بستر شب خواب و بیدار است 

هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان ها باز 

 خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز