همیشه یک نباید نوشت 

سبد پر از رخت های چرک 

خانه ی گردگیری نشده هم شعر است 

یک شعر تلخ ناتمام 

از زنی که تمام شده است...